Privacy

Privacy

Inleiding
Arph streeft er naar dat persoonlijke gegevens van haar leden en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. ARPH houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ARPH.

Verwerking van persoonsgegevens
ARPH legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een congres, een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met ARPH. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. ARPH gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om personen van (nieuwe) producten en diensten van ARPH op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een congres , dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van ARPH. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat uw e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door ARPH of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door ARPH zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen: ARPH, t.a.v. Rob Ruiter, Cap.groep Arbeid en Sociale Psychologie, Universiteit Maastricht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van ARPH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden m.b.v. Google Analytics, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze optimaliseert ARPH haar dienstverlening. Om dit te kunnen doen maakt ARPH ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door ARPH
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. ARPH maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten en activiteiten van ARPH en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van ARPH die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Inzage en correctie van uw gegevens
ARPH biedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen aan de hand van uw persoonlijke data. Tevens kunt u per mail of per post ARPH verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

ARPH en andere websites
Op de sites van ARPH treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. ARPH kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
ARPH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van ARPH.

Personal data processing
Personal data is captured by ARPH in the course of providing its services. This occurs, for example, when you take part in an exhibition or conference, take out a subscription to one of our publications or newsletters, register an interest in one of our services or contact ARPH for some other reason. The personal data we hold includes information such as contact details, transaction particulars, socio-demographic details, job details and specified interests.

ARPH uses this information to fulfil and process agreements with you, provide other services, operate our internal business processes and inform customers of new and existing products and services provided by ARPH. Your details may also be passed to carefully selected third parties to enable them to provide you with information about offers which may be of interest to you, but only if you have given permission for this in advance. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time.

Your e-mail address
If you have specified your e-mail address (e.g. to subscribe to a newsletter), this may be used to inform you as a customer of other relevant products and services provided by ARPH that may be of interest to you. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time. You may also have given your consent for relevant information about products, offers and campaigns of ARPH or other companies to be sent to your e-mail address from time to time. These companies are carefully selected by ARPH.

Unsubscribing
If you no longer wish to receive information about new and existing products and services (by e-mail), you can unsubscribe by contacting the link specified in the e-mail. If this is not possible, you can do so in writing by notifying ARPH , attn. Rob Ruiter, Department of Work and Social Psychology, Maastricht University, P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht.

Viewing and correcting your personal data
ARPH enables you to view and correct your personal data, for example through your personal profile page. You can also request ARPH by mail or by post for access to your data. If the information is incorrect, you may alter it.

Browsing history and IP address
General information on visits to ARPH websites is captured and stored without visitors being identified. The purpose of this is to improve the quality of the website and users' browsing experience. This information can also be used to put targeted information on the site. This allows ARPH to tailor its services to your wishes. ARPH also uses your computer’s IP address for this purpose. The IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you browse the internet. This information can also be used to see how the website is being used and for analysis and reporting purposes.

Use of cookies by ARPH
A cookie is a small amount of data (a tiny text file) left on your computer by a website. The website tells the web browser you are using (e.g. Internet Explorer) to store these cookies on your computer. ARPH uses cookies to collect information about its customers for the purposes of targeted communication, including the provision of service information about our products and targeted marketing of products and services provided by ARPH and, in some cases, third parties carefully selected by us. ARPH websites that contain advertisements also use cookies. These keep track of what advertisements you have already seen. These cookies are placed by the company responsible for the advertisement, not by ARPH

Refusing cookies
You are always entitled to refuse cookies. To do so you can adjust your browser settings (e.g. Internet Explorer or Mozilla Firefox) to disable all or certain cookies (consult your web browser manual). If you disable cookies, some services may not be available to you.

ARPH and other websites
ARPH websites contain some links to other websites. However, ARPH cannot accept any liability for the handling of your personal data by these parties. For further information, please read the privacy statement (if available) of the website you are visiting.

Amendments

ARPH reserves the right to alter this Privacy Statement. Please therefore check this Privacy Statement regularly for the latest version of ARPH’s privacy policy.

Dutch Version
This document is a translation of the Dutch original. In case of discrepancy, the Dutch original version shall prevail.